1,000đ = 1 HCoin
  • From 2,000,000đ to 10,000,000đ : extra 20%
  • From 10,000,000đ to 50,000,000đ : extra 50%
  • From 50,000,000đ to 100,000,000đ : extra 100%
  • Above 100,000,000đ : extra 200%

HCoin

  • HCoin là đơn vị tính của tài khoản trả trước sử dụng trong hệ thống House3D
  • HCoin được sử dụng để thanh toán dịch vụ Render chất lượng cao của House3D
  • HCoin nạp vào hệ thống không hỗ trợ hoàn trả hoặc rút ra thành tiền mặt hay hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào
  • Không thể chuyển HCoin giữa các tài khoản người dùng của House3D

0 HCoin

HOUSE3D DESIGN APPLICATION

Extremely light, less than 50MB

Supports Windows and mac OS Operating Systems